Sử dụng thông tin

Quý khách truy cập website Tràng Tiền Plaza (TTP) xin vui lòng đọc kỹ thông báo hướng dẫn sử dụng, khai thác thông tin cũng như các tính năng của website TTP.

Việc truy cập và sử dụng website TTP phải tuân theo các quy định sau đây:

TTP không chịu trách nhiệm về bất cứ sự cố không mong muốn xẩy ra do thiếu hay sai sót trong quá trình đăng tải lên website TTP. Chúng tôi giữ toàn quyền thay đổi, bổ sung thông tin mà không cần thông báo trước.

TTP không chịu trách nhiệm liên quan tới các tổn thất, khiếu nại, chất lượng, độ an toàn và tính hợp pháp của các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ được bầy bán tại các gian hàng kinh doanh tại TTP hay bất cứ vấn đề phát sinh liên quan tới hoặc thông tin đăng tải trên website của chúng tôi.

Quý khách không được quyền sửa đổi, trung chuyển thông tin, sử dụng lại, đăng tải lại nội dung thông tin trên website của chúng tôi cho mục đích thương mại hoặc công bố với đại chúng khi chưa được sự đồng ý trước của TTP. Quý khách có quyền tải về các thông tin, tài liệu đăng tải trên website TTP để sử dụng cho cá nhân, mục đích phi thương mại với điều kiện quý khách không được xóa, sửa đổi bất cứ bản quyền hay các thông báo chú thích quyền sở hữu thông tin của các tài liệu này. Không nội dung nào của website TTP được phép tách rời để các cá nhân hay tổ chức xâm phạm hoặc sử dụng trái phép các thông tin thuộc quyền sở hữu của TTP mà chưa được cho phép của TTP.